ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
آزمون ضمن خدمت - صفحه 5

آزمون ضمن خدمت

?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????

????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????.????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ?? ??? ???? ? ????? ?????? ????? ????? ? ?????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ????? ??????.

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ??? ?? ????:

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

??????? ???? ?????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????:

??? ?? 100 ???? ????? ?????

 1. ????? ?????? ????? 1 ?? 150 ???? ?? ????
 2. ????? ????? ?????? ????? 1 ?? 80 ????

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

???? ??? : ???? ??? ???? ?????? ?????? ????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ?????

??? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ? ??????? ????? ?? ????.

? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ??????? ????? ???????? ???+???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ??????? ????? ???? ???? ??? ???

??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ???????? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????.??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ???? ? ?????? ??????? ???? ? ????? ???? ????? ??????? ????.

???? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ? ?????? ???? ???:

??????? ???? : ???? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? (???? ??? ???) ???? ?????? . ?? ???? ???? ???? ?????? ???? .?????? ???? ?????? ??? ? ??? ???????? ? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? .? ?? ??? ???? ???? ??????.

???? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? (???? ????? ?? ?? ???????? ????)

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????


برچسب ها : ????? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???????? ??? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ????? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ???? ????? ??????? ????? ???? ????? ? ??????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ???? ????? ????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ????? ?????? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ? ????? ??????? , ???? ??? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ? ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 مرداد 1397ساعت 19:22 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 17

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

???????? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????

???? ???? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ??? ?? ????:

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

??????? ???? ?????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ?????:

??? ?? 100 ???? ????? ?????

 1. ????? ?????? ????? 1 ?? 150 ???? ?? ????
 2. ????? ????? ?????? ????? 1 ?? 80 ????

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????

???? ??? : ???? ??? ???? ?????? ?????? ????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ?? ????.

??? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ?? ????.

? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ??????? ????? ???????? ???+???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???? ???? ??? ???

??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ???????? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????.??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ???? ? ?????? ??????? ???? ? ????? ???? ????? ??????? ????.

???? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ? ?????? ???? ???:

??????? ???? : ???? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? (???? ??? ???) ???? ?????? . ?? ???? ???? ???? ?????? ???? .?????? ???? ?????? ??? ? ??? ???????? ? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? .? ?? ??? ???? ???? ??????.

???? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? (???? ????? ?? ?? ???????? ????)

???? ?????? ??????:???? ????? ??????? ?????


برچسب ها : ????? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ????? ??????? ????? , ????? ??????? ??????? , ????? ????? ???? ??? ????? , ???? ????? ????? ? ??????? ????? , ???????? ??? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? ???????? , ????? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ??? ??? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ???? ????? ??????? ????? , ???? ???? ????? ??????? ????? ???? ????? ? ??????? , ???? ??????? ????? , ?????? ????? ??????? ??????? , ?????? ????? ????? ???? ??? ????? , ?????? ???? ????? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ?? ???? ???? , ?????? ?????? ???? , ?????? ?????? ???? ???? ????? , ?????? ?????? ???? ??? ?????? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ????? ??????? ????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ???? ????? ????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ? ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 3 مرداد 1397ساعت 19:07 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 17

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ???? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??? ?? ????:

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??????? ???? ?????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????:

 1. ????? ?????? ????? 1 ?? 70 ???? ?? ????
 2. ????? ?????? ????? 2 ?? 40 ???? ?? ????
 3. ???? ?????? ????? ?????? ?? 29 ????
 4. ???? ?????? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???? ??? ????? ????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ????.

??? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ????.

? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ?????? ???????? ???+???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ??? ???

??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ???????? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????.??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ???? ? ?????? ??????? ???? ? ????? ???? ????? ??????? ????.

???? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ? ?????? ???? ???:

??????? ???? : ???? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? (???? ??? ???) ???? ?????? . ?? ???? ???? ???? ?????? ???? .?????? ???? ?????? ??? ? ??? ???????? ? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? .? ?? ??? ???? ???? ??????.

???? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? (???? ????? ?? ?? ???????? ????)

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????


برچسب ها : ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ???????? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? , ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ????? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ???? ????? ?????? , ???? ???? ????? ?????? ???? ????? ? ??????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ???? ????? ????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ????? ?????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ???? ?????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ? ????? ??????? , ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ?????? ??? ???? ???????? ??????? ,
+ نوشته شده در دوشنبه 1 مرداد 1397ساعت 23:38 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 20

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ???? ?? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??? ?? ????:

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??????? ???? ?????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????:

 1. ????? ?????? ????? 1 ?? 70 ???? ?? ????
 2. ????? ?????? ????? 2 ?? 40 ???? ?? ????
 3. ???? ?????? ????? ?????? ?? 29 ????
 4. ???? ?????? ????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???? ??? ????? ????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????

??? ???? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ????? ???????? ????? ? ????? ? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ????.

??? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ?? ????.

? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ????? ?????? ???????? ???+???? ????? ?????

??? ???? ????? ?????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ??? ???

??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ???????? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ?? ?????.??? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ???? ? ?????? ??????? ???? ? ????? ???? ????? ??????? ????.

???? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ? ?????? ???? ???:

??????? ???? : ???? ???? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? (???? ??? ???) ???? ?????? . ?? ???? ???? ???? ?????? ???? .?????? ???? ?????? ??? ? ??? ???????? ? ????? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? .? ?? ??? ???? ???? ??????.

???? ???? ?????? ?????? ???? ??? ????? ?? ???? (???? ????? ?? ?? ???????? ????)

???? ??????:?????? ??? ???? ???? ????? ??????


برچسب ها : ????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???????? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ????? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ??? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ???? ????? ?????? , ???? ???? ????? ?????? ???? ????? ? ??????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ???? ??? ???? ????? ????? , ?????? ????? ? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ????? ?????? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ? ????? ??????? , ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ???? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ???? ??? ??? ??? ???? ???? ????? ?????? , ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ???????? , ?????? ??? ???? ???????? ??????? , ???? ??? ???? ? ,
+ نوشته شده در دوشنبه 1 مرداد 1397ساعت 15:16 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 19

نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

لینک دانلود سوالات:ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس می باشد ننمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 40 سوال با جواب
 2. لینک دانلود سوالات:ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

 1. لینک دانلود سوالات:ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

همچنین برای دریافت آپدیت نمونه سوالا ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود سوالات:ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس


برچسب ها : دانلود منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , سوالات آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , سوالات دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , سوالات ضمن خدمت , سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , سوالات ضمن خدمت خدمت روش ها و فنون تدریس , سوالات و منابع ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , ضمن خدمت , ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , فایل های ضمن خدمت , منابع تکمیلی ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , منابع ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , منابع و نمونه سوالات دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , نمونه سوالات تستی خدمت روش ها و فنون تدریس , نمونه سوالات دوره ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس , نمونه سوال فنون تدریس , نمونه سوال فنون تدریس تربیت معلم , نمونه سوال فنون تدریس حسن شعبانی , نمونه سوال فنون تدریس پیام نور , نمونه سوالات فنون تدریس , نمونه سوال روشهای فنون تدریس , نمونه سوال روشها و فنون تدریس , روشها و فنون تدریس نمونه سوال , نمونه سوالات روشها و فنون ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 18:35 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 25

دانلود سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

دانلود سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی
کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی
جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی
این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی:
نمونه سوالات شماره 1 با 23 سوال
نمونه سوالات شماره 2 با 74 سوال بدون جواب
محتوای آموزشی شماره 1 در مورد آینده پژوهی با 35 صفحه
محتوای آموزشی شماره 2 در مورد آینده پژوهی با 13 صفحه
محتوای آموزشی شماره 3 در مورد آینده پژوهی با 5 صفحه
محتوای آموزشی شماره 4 در مورد آینده پژوهی با 47 صفحه

بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ

نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت سلامت و بهداشت روانی می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی می باشدو همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت آینده پژوهی برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون


لینک دانلود:

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی


برچسب ها : آزمون آینده پژوهی , آینده پژوهی ضمن خدمت , دانلود ضمن خدمت آینده پژوهی , دانلود نمونه ضمن خدم خدمت آینده پژوهی , سوال اینده پژوهی , سوال تستی آینده پژوهی , سوال و جواب ضمن خدمت آینده پ سوالات رایگان آینده پژوهی , سوالات ضمن خدمت آینده پژوهی , ضمن خدمت آینده پژوهی , منابع آ ضنخدمت آینده پژوهی , نمونه سوالات و منابع ضمن خدمت آینده پژوهی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 16:49 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 21

ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری زیر می باشد:

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 150 سوال با جواب
 2. نمونه محتوی آموزشی شماره 1 با 80 صفحه

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون آیین نگارش مکاتبات اداری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری


برچسب ها : آزمون دوره ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری فرهنگیان , آموزش مجازی ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , آموزش مکاتبات اداری , آموزش مکاتبات سازمانی , آموزش نوشتن نامه های اداری , آیین نگارش انواع م مکاتبات اداری , اپلیکیشن ضمن خدمت خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , امتحان ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری فرهنگیان , تاریخ خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام دوره ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری ویژه تهران و شهرستان , دانل مکاتبات اداری , دانلود آموزش مکاتبات سازمانی , دانلود آموزش نوشتن نامه های اداری , دانلود آیین نگارش آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود از دبیران فایل , دانلود رایگان کتاب , دانلود رایگان کتاب آیین نگارش , دانلود سوالات دوره های آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود کتاب شیوه نگارش سوالات دوره آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود منابع و نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده , دانلود منابع و نمونه سوالات ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 27 تير 1397ساعت 16:29 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 21

نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

کاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری زیر می باشد:

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری:

بیش از 100 سوال آزمون واقعی

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 150 سوال با جواب
 2. نمونه محتوی آموزشی شماره 1 با 80 صفحه

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری

نکته مهم : ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون آیین نگارش مکاتبات اداری برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

قابل توجه کسانی که این مجموعه را خریداری و دانلود کرده اند:

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

حتما برای دریافت سوالات جدید عضو کانال ما شوید (لیست کانال ها در پاراگراف بالا)

لینک دانلود سوالات:آیین نگارش مکاتبات اداری


برچسب ها : آزمون دوره ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری فرهنگیان , آموزش مجازی ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , آموزش مکاتبات اداری , آموزش مکاتبات سازمانی , آموزش نوشتن نامه های اداری , آیین نگارش انواع م مکاتبات اداری , اپلیکیشن ضمن خدمت خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , امتحان ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری فرهنگیان , تاریخ خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام دوره ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , ثبت نام ضمن خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری , خدمت آیین نگارش مکاتبات اداری ویژه تهران و شهرستان , دانل مکاتبات اداری , دانلود آموزش مکاتبات سازمانی , دانلود آموزش نوشتن نامه های اداری , دانلود آیین نگارش آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود از درسی فایل , دانلود رایگان کتاب , دانلود رایگان کتاب آیین نگارش , دانلود سوالات دوره های آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود کتاب شیوه نگارش سوالات دوره آیین نگارش مکاتبات اداری , دانلود منابع و نمونه سوالات دوره ضمن خدمت مدرسه آماده , دانلود منابع و نمونه سوالات ض ,
+ نوشته شده در سه شنبه 26 تير 1397ساعت 12:52 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 20

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان با جواب

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان با جواب


لینک دانلود سوالات:بدو خدمت کارکنان با جواب

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت کارکنان با جواب و جزوه

جزوه کامل به همراه دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت کارکنان با جواب و جزوه

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان می باشد.دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت کارکنان با جواب و جزوه زیر می باشد:

محتویات بسته دانلود نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت کارکنان با جواب و جزوه:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 95 سوال
 2. مطلب آموزشی بدو خدمت کارکنان با 91 صفحه

لینک دانلود سوالات:بدو خدمت کارکنان با جواب

 • بیش از 100 سوال پر تکرار به همراه پاسخ
 • نکته :ممکن است بعضی سوالات تکراری باشد

این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان می باشد.

این مجموعه دارای سوالات تستی فراوان و کامل ترین سوالات تشریحی مطابق با مواد ازمون ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان می باشد.

و همچنین از جزوات تخصصی ویژه ازمون ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان برخوردار است+جزوه تخصصی ازمون

این بسته دقیقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت بدو خدمت کارکنان طبقه بندی شده است

این بسته با توجه به مواد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تهیه شده و کمک بسزایی به شما در زمینه قبولی در این آزمون می نماید.شما با مطالعه این مجموعه نیاز به خرید و مطالعه هیچگونه کتاب و نمونه سوال دیگری نخواهید داشت.

راهنمای خرید : برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید بالا (دکمه سبز رنگ) کلیک نمائید . تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید.

لطفا برای اطلاع از زمان بارگزاری سوالات ضمن خدمت و اخبار مربوط به ضمن خدمت عضو کانال ما شوید:

در صورت امکان به علت فیلتر تلگرام در پیام رسان سروش یا ایتا عضو شوید
کانال دبیران فایل در پیام رسان تلگرام
***************************************
کانال دبیران فایل در پیام رسان سروش
***********************************
کانال دبیران فایل در پیام رسان ایتا

لینک دانلود سوالات:بدو خدمت کارکنان با جواب


برچسب ها : ضمن خدمت بدو خدمت , ضمن خدمت بدو خدمت معلمان , سوالات بدو خدمت معلمان , نمونه سوالات بدو خدمت معلمان , نمونه سوالات آزمون بدو خدمت معلمان , بدو خدمت معلمان , دوره بدو خدمت معلمان , آزمون بدو خدمت معلمان , مهارتهای بدو خدمت معلمان , مهارت های بدو خدمت معلمان , دوره های بدو خدمت فرهنگیان , دوره بدو خدمت فرهنگیان , سوالات بدو خدمت , سوالات بدو خدمت علوم پزشکی , سوالات بدو خدمت جهاد کشاورزی , سوالات بدو خدمت ناظرین کشاورزی , نمونه سوالات بدو خدمت استانداری , سوالات توجیهی بدو خدمت , سوالات ازمون بدو خدمت , سوالات ازمون توجیهی بدو خدمت , نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت , سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت علوم پزشکی , نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت علوم پزشکی , نمونه سوالات آزمون بدو خدمت علوم پزشکی , نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی , نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی , نمونه سوالات دوره توجیهی بدو خدمت دانشگاه علوم پزشکی , نمونه سوالات بدو خدمت ,
+ نوشته شده در سه شنبه 26 تير 1397ساعت 10:52 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 19

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

لینک دانلود:سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

این فایل کاملترین نمونه سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت در سطح اینترنت می باشد.که شامل تمام سوالات آزمون واقعی می باشد.

در راستای عمل به رسالتی که برای خودمان تعریف کرده ایم کاملترین مجموعه نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ( طهارت روح شهید مطهری ) را برای دانلود همکاران از سراسر کشور آماده کرده ایم.

ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

آزمون تربیت در پرتو عبادت:

دوره شغلی تخصصی ۲۴ ساعت ضمن خدمت طهارت روح : تربیت در پرتو عبادت با کد ۹۹۵۰۶۲۱۷ ویژه فرهنگیان سراسر کشور بوده که در ۴ آزمون دارد . هم اکنون آزمون مراحل چهارگانه آن برگزار شده ( آزمون جبرانی از 12 تیر برگزار می شود).

این دوره شامل ۴ آزمون میباشد که نمره نهایی از میانگین ۴ آزمون محاسبه شده و حدنصاب قبولی در این دوره ۱۲ میباشد.

قابل توجه همکارانی که به هر دلیل موفق به گذراندن دوره تربیت در پرتو عبادت نشده اند می رساند :

توجه:

دوره به تشخیص استان ها در زمان های دیگری اجرا می گردد. هم اکنون این دوره برای استان همدان فعال می باشد. زمان ثبت نام این دوره در سایر استان ها از طریق کانال دبیران نیوز ضمن خدمت اطلاع رسانی می شود.

محتوی نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت شامل:

سوالات واقعی آزمون اول تربیت در پرتو عبادت

سوالات واقعی آزمون دوم تربیت در پرتو عبادت

سوالات واقعی آزمون سوم تربیت در پرتو عبادت

سوالات واقعی آزمون چهارم تربیت در پرتو عبادت

لینک دانلود:سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

همچنین برای دریافت اخبار فرهنگیان، فایل های آموزشی رایگان، آپدیت نمونه سوالات ضمن خدمت،اخبار ضمن خدمت و ... عضو کانال شوید:

کانال تلگرام: https://t.me/dabirfile

کانال سروش: http://Sapp.ir/dabiranfile

کانال ایتا: http://eitaa.com/dabirfile

لینک دانلود:سوالات آزمون واقعی هر ۴ مرحله ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت


برچسب ها : آزمون مجدد تربیت در پرتو عبادت , آزمون واقعی تربیت در پرتو عبادت , آزمون واقعی ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت , تربیت در پرتو عبادت , تربیت در پرتو عبادت آزمون واقعی , دبیران فایل , سایت ضمن خدمت , سایت ضمن خدمت فرهنگیان , سوالات آزمون مجدد تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله 1 تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله 2 تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله 3 تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله 4 تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله اول تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله چهارم تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله دوم تربیت در پرتو عبادت , سوالات آزمون واقعی مرحله سوم تربیت در پرتو عبادت , سوالات تربیت در پرتو عبادت , سوالات ضمن خدمت , ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت , کانال تلگرام تربیت در پرتو عبادت , کانال ضمن خدمت , کانال ضمن خدمت فرهنگیان , مرحله اول آزمون تربیت در پرتو عبادت , مرحله چهارم آزمون تربیت در پرتو عبادت ,
+ نوشته شده در سه شنبه 12 تير 1397ساعت 16:30 توسط آزمون ضمن خدمت | | تعداد بازدید : 27